Algemene voorwaarden

Huurvoorwaarden
Rijplatenverhuur, H.Jak transportbedrijf (hierna te noemen “verhuurder”) stelt als verhuurder aan huurders materiaal ter beschikking waaronder stalen en/of kunststof rijplaten, draglineschotten tegen een vooraf tussen verhuurder en huurder overeengekomen huurprijs.

De huurder is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor schade aan het gehuurde materiaal van verhuurder, ook in geval van overmacht.

Het gebruik van onze rijplaten en/of draglineschotten is op eigen risico van de huurder.

Het gehuurde materiaal van verhuurder mag in geen enkel opzicht worden overbelast en/of voor een ander gebruik aan te wenden dan waarvoor het gehuurde materiaal geschikt dan wel bestemd is.

Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde materiaal aan te brengen.

Schade aan derden ontstaan door gehuurd materiaal van verhuurder komt ten tijde van de huurperiode voor kosten van huurder.

Indien het gehuurde materiaal wordt gebruikt op chemisch of anderszins vervuilde of besmette grond is huurder verplicht zorg te dragen voor volledige reiniging van het verhuurde materiaal voor beëindiging van de huurperiode. Deze verplichting geldt ook indien huurder na aanvang van de huurperiode bekend wordt met de vervuiling, dan wel indien deze vervuiling pas bij teruglevering van het gehuurde materiaal wordt geconstateerd.

Schoonmaak-, reparatie- en /of walskosten van de geretourneerde materialen na het beëindigen van huurperiode worden aan huurder doorberekend.

Alle door verhuurder vermelde verhuurprijzen en/of transportprijzen zijn exclusief 21% Btw.

Transport
Het transport van gehuurd materiaal van verhuurder, vervoert verhuurder zelf uit op kosten van huurder.

Indien er sprake is van een vooraf vastgestelde prijsopgave voor transport, uitleggen en oprapen van rijplaten en/of draglineschotten is er max. 1 uur per vracht uitleggen of oprapen van rijplaten en/of draglineschotten bij de prijs inbegrepen, gerekend vanaf aankomst werk.

Bij aflevering van gehuurde materialen door verhuurder op de overeengekomen afleverlocatie dient huurder of een vertegenwoordiger van de huurder schriftelijk voor ontvangst van de materialen te tekenen en zo nodig eventuele op- en aanmerkingen betrekking hebbend op het gehuurde materiaal vast te laten leggen op de verhuurbon van verhuurder. Wanneer er op moment van afleveren niemand aanwezig is op de overeengekomen afleverlocatie, dan wordt huurder geacht akkoord te gaan met de ontvangst en kan huurder nimmer aanspraak maken op afwijkingen van verhuurde/ontvangen aantallen en/of vermissing van verkregen materialen en/of in rekening gebrachte bijkomende kosten achteraf.

Wanneer de rijplaten en/of draglineschotten weer door verhuurder worden opgehaald van de werklocatie (na een uit-huurmelding) en daar niemand aanwezig is kan de huurder nimmer aanspraak maken op afwijkingen van de aantallen van het geretourneerde materiaal en/of in rekening gebrachte bijkomende kosten achteraf.

Indien het transport van gehuurd materiaal van verhuurder door huurder zelf wordt verzorgd, is huurder verantwoordelijk voor de gehele logistieke afhandeling van de transactie en dient huurder daarover afspraken te maken met verhuurder.

In geval huurder zelf het transport van gehuurde materialen van verhuurder uitvoert, zal huurder bij het ophalen van materiaal op de opslag van de verhuurder voor ontvangst moeten tekenen en eventuele op -en aanmerkingen ten aanzien van het ingehuurde materiaal vast moeten laten leggen op de verhuurbon.


Aanvang en einde huurperiode
De huur vangt aan op de dag van de tussen verhuurder en huurder afgesproken aanvangsdatum of de datum die op de getekende verhuurbon is aangegeven en eindigt op de dag van de tussen genoemde partijen afgesproken einddatum op voorwaarden dat minimaal 48 uur van te voren een uithuur melding is ontvangen.

Afwijkingen van deze huurperiode dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen verhuurder en huurder te zijn vastgelegd.

Huurder is verplicht het gehuurde materiaal aan het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te leveren als huurder dit van verhuurder heeft ontvangen bij aanvang van de huurperiode.

De beëindiging van de huurovereenkomst door huurder (zogenaamde uit-huurmeldingen) dient 48 uur van te voren schriftelijk per e-mail bij verhuurder te worden gemeld. Deze 48 uur is alleen geldig op werkdagen. Ook na uit-huurmelding blijft huurder verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal tot daadwerkelijke retournering daarvan aan verhuurder. Indien schriftelijke uit-huurmelding door huurder uitblijft, kan huurder hier geen rechten aan ontlenen.

Bij elke afwijking van de hierboven genoemde algemene voorwaarden dient de huurder de getekende verhuurbon van verhuurder te kunnen overleggen, met vermelding daarop van die afwijking getekend door verhuurder en huurder.


Betaling
Huurder is verplicht de huurprijs en bijkomende kosten/vergoedingen te betalen binnen de door verhuurder gestelde termijn van 30 dagen na factuurdatum.

Bij gebreke van tijdige betaling behoudt verhuurder zich het recht voor de inning in handen van derden te stellen, waarbij de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van huurder.

Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betaling van de huur, de gehuurde materialen terug te halen. Alvorens daartoe over te gaan, zal verhuurder de huurder voldoende schriftelijk hebben aangemaand te betalen. De huur zal op de dag van terughalen van de rijplaten door verhuurder automatisch stoppen. Alle met de revindicatie gepaard gaande kosten zijn voor rekening en verantwoording van huurder.

Calamiteiten
Bij vermissing of diefstal van rijplaten en/of draglineschotten worden ter compensatie van de schade de dan verschuldigde nieuwwaardekosten van vervangende rijplaten en/of draglineschotten door verhuurder aan huurder doorberekend op basis van de dan geldende staal- of productprijzen. Als opslag worden de bijkomende kosten in verband met transport van de nieuw aangeschafte rijplaten en/of draglineschotten en daarop aan te brengen eigendomskenmerken (logo’s en sleufgaten) van de verhuurder eveneens aan huurder in rekening gebracht.

De huurprijs van de vermiste rijplaten en/of draglineschotten wordt aan huurder doorberekend, totdat de bovengenoemde compensatiekosten aan verhuurder zijn voldaan.

Vermiste rijplaten en/of draglineschotten gaan ook na voldoening van de compensatiekosten nooit in eigendom over op de huurder. Mochten op enig moment de rijplaten en/of draglineschotten toch aan verhuurder worden geretourneerd, zal verhuurder huurder compenseren voor de vergoede schade minus tot op dat moment opgebouwde huurkosten.

Ingeval van schade en/of walskosten aan gehuurd materiaal van verhuurder zullen de herstelkosten aan de huurder worden doorberekend.

Verhuurder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, indien beslag wordt gelegd op huurder roerende- of onroerende goederen of op het gehuurde materiaal, indien huurder (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend, indien huurder in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins het beheer over zijn vermogen verliest of indien huurder overlijdt of Nederland metterwoon verlaat.


Overige rechten en verplichtingen huurder/
Huurder zal zorg dragen voor eventuele toestemmingen/vergunningen voor het gebruik maken van de openbare weg en financieel aansprakelijk zijn en verantwoordelijkheid dragen voor alle gevolgschade tijdens de huurperiode en voor schade in verband met aanvoer en afvoer van het materiaal van verhuurder.
Huurder dient ervoor zorg te dragen dat het werkterrein op de afleverplek van de rijplaten en/of draglineschotten goed bereik- en berijdbaar is voor werkverkeer.
Het onderverhuren van en/of verplaatsen naar een andere dan tussen verhuurder en huurder afgesproken afleverlocatie van gehuurde materialen, is zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan. Alle schade en risico’s direct of indirect die bij afwijking van deze bepaling zal optreden aan het materieel van verhuurder of derden zullen in dat geval voor rekening en verantwoording van huurder komen en op huurder worden doorberekend.

Huurder heeft het recht om het verhuurde materiaal van te voren te keuren en zich te verzekeren van aangeleverde hoeveelheden materiaal van verhuurder.


Slotbepalingen
Bovengenoemde algemene voorwaarden zijn op alle huurovereenkomsten van toepassing, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen verhuurder en huurder.

Op de overeenkomsten en/of claims voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden van verhuurder zal het Nederlands Recht van toepassing zijn.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven